Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
Sklep internetowy Destlo.com, działający pod adresem https://Destlo.com, prowadzony jest przez Karola Cymermana.


Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: destlo@wp.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem destlo.com/kontakt.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Wyboru zamawianych towarów,
2. Wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy; 
3. Wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
4. Częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
5. Anulowanie całości zamówienia;
6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie destlo.com;
7. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową destlo.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
8. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową : https://Destlo.com i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
9. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
10. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. 
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
13. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
14. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
15. Jeśli Klient nie opłaci zamówienia w terminie i zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania następnych zamówień Klienta, bądź do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. . Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „historia zamówień”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem adresu mailowego Destlo@wp.pl
lub formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem Destlo.com/kontakt .

III. Ceny towarów.

1. Podawane są w złotych polskich,
2. Nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu
mogą ulec zmianie .

IV. Czas realizacji zamówienia, formy wysyłki.

1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD lub Inpost Paczkomaty.
2. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 1-3 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. 
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Historia i szczegóły zamówień”. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Towary dostarczane są terytorium Polski oraz Europy.


V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1.  Formą płatności jest przelew na konto bankowe Sklepu. Towary będą zarezerwowane dla Ciebie przez 7 dni a realizacja zamówienia nastąpi natychmiast po otrzymaniu płatności.  

VI. Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać na adres mailowy Destlo@wp.pl lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem Destlo.com/kontakt. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 (poniżej), Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
5. W takim przypadku Klient zostanie telefonicznie poinformowany o adresie, na który ma dokonać zwrotu towaru.
6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka pocztowa ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
VII. Prawo odstąpienia od umowy. 
1. W którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. 

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
2. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Destlo.com .
3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielami Sklepu
Destlo.com.
6. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Destlo.com . 
9. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2018 roku do odwołania.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Destlo.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.